Chú thích:

✅ : Đã hoàn thành đúng giờ.

ĐD: Điểm danh

NN: Nhìn nhận (tuần)

❌: Chưa hoàn thành hoặc sai giờ

TH: Bài thực hành

*Nhập mã cư trong ô “Tìm kiếm”

** Khi dùng điện thoại, xoay ngang màn hình và kéo sang phải để nhìn